سینما شهر

معرفی فیلم‌ها

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

پالایشگاه
پالایشگاه
عامه پسند
عامه پسند
سرهنگ ثریا
سرهنگ ثریا
حدود 8 صبح
حدود 8 صبح
جوجه تیغی
جوجه تیغی
جنگل پرتقال
جنگل پرتقال
یادم تو رو فراموش
یادم تو رو فراموش
متری شیش و نیم
متری شیش و نیم
قطار آن شب
قطار آن شب