سینما شهر

معرفی مدیران سابق

مهدی سلیمی
مهدی سلیمی
1373-1380
مجید مسچی
مجید مسچی
1384-1400