سینما شهر

معرفی مدیران سابق

هاشم میرزاخانی
هاشم میرزاخانی
تاکنون-1400
نریمان شاداب
نریمان شاداب
1380-1384
مهدی سلیمی
مهدی سلیمی
1373-1380
مجید مسچی
مجید مسچی
1384-1400