سینما شهر
پردیس سینمایی خلیج فارس یزد

پردیس سینمایی خلیج فارس یزد

معرفی پردیس سینمایی خلیج فارس یزد

آزادگان - 24 آزادگان

درجه کیفی
مدرن
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
475 نفر

آدرس

آزادگان - 24 آزادگان