سینما شهر
پردیس سینمایی لوتوس مال تهران پردیس سینمایی لوتوس مال تهران

پردیس سینمایی لوتوس مال تهران

معرفی پردیس سینمایی لوتوس مال تهران

نازی آباد - خیابان شهید رجایی - خیابان اکبر مشهدی - مجتمع لوتوس

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
14 سالن
ظرفیت کل
2,069 نفر

آدرس

نازی آباد - خیابان شهید رجایی - خیابان اکبر مشهدی - مجتمع لوتوس