سینما شهر
سینما کانون قم سینما کانون قم

سینما کانون قم

معرفی سینما کانون قم

پردیسان، سبلان19 (شهیدان رضی یک)، مجتمع کانون پرورش فکری

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

پردیسان، سبلان19 (شهیدان رضی یک)، مجتمع کانون پرورش فکری