سینما شهر
پردیس سینمایی مهر همافران پردیس سینمایی مهر همافران

پردیس سینمایی مهر همافران

معرفی پردیس سینمایی مهر همافران

نوشهر-میدان همافران-مجتمع همافران-طبقه سوم - ایستگاه تاکسی ازادی

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
170 نفر

آدرس

نوشهر-میدان همافران-مجتمع همافران-طبقه سوم - ایستگاه تاکسی ازادی