سینما شهر
سینما فردوسی اهواز سینما فردوسی اهواز

سینما فردوسی اهواز

معرفی سینما فردوسی اهواز

امانیه خیابان دز غربی نبش پودات

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

امانیه خیابان دز غربی نبش پودات