سینما شهر
سینما شهرداری ایذه سینما شهرداری ایذه

سینما شهرداری ایذه

معرفی سینما شهرداری ایذه

خوزستان ایذه خیابان شهید کروندی

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
334 نفر

آدرس

خوزستان ایذه خیابان شهید کروندی