سینما شهر
سینما دریا بندر ماهشهر سینما دریا بندر ماهشهر

سینما دریا بندر ماهشهر

معرفی سینما دریا بندر ماهشهر

ین سینما پس از 5 سال تعطیلی در سال 1395 نوسازی و مجددا بازگشایی شد .

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

فاز یک - مرکز شهر