سینما شهر
سینما بهمن اهواز سینما بهمن اهواز

سینما بهمن اهواز

معرفی سینما بهمن اهواز

محلی بود برای انجام فعالیت های تئاتر ولی در اوایل دهه 30 شمسی توسط رحیم حسامیان و جهانگیر روان خریداری شد و تبدیل به سینما گردید. این سینما پس از مدتی تعطیل و ساختمان آن تبدیل به حجره تجاری سرای دهکردی شد و پس از آن نیز به عنوان قصاب خانه ارتش مورد استفاده قرار گرفت. تا این که سرانجام به عنوان سینما فلسطین آغاز به کار کرد . نام کنونی این سینما بهمن استاین سینما در حال حاضر زیر نظر موسسه بهمن سبز اداره می شود

درجه کیفی
ممتاز

آدرس

خیابان شریعتی، نبش خیابان آهنگری