سینما شهر
پردیس سینمایی مهدوی نیشابور پردیس سینمایی مهدوی نیشابور

پردیس سینمایی مهدوی نیشابور

معرفی پردیس سینمایی مهدوی نیشابور

نیشابور-فردوسی شمالی-بین فردوسی شمالی 1 و3-مجتمع تجاری مهدوی مال

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
4 سالن
ظرفیت کل
380 نفر

آدرس

نیشابور-فردوسی شمالی-بین فردوسی شمالی 1 و3-مجتمع تجاری مهدوی مال