سینما شهر
سینما پاز کرمانشاه سینما پاز کرمانشاه

سینما پاز کرمانشاه

معرفی سینما پاز کرمانشاه

چهارراه گلستان-روبروی درمانگاه حاج دایی-برج پویا،ساختمان بانک کشاورزی طبقه نهم - چهارراه گلستان

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
45 نفر

آدرس

چهارراه گلستان-روبروی درمانگاه حاج دایی-برج پویا،ساختمان بانک کشاورزی طبقه نهم - چهارراه گلستان