سینما شهر
سینما خلیج فارس حاجی آباد

سینما خلیج فارس حاجی آباد

معرفی سینما خلیج فارس حاجی آباد

بلوار شهید بهشتی چهارراه کمیته مجتمع فرهنگی هنری شهید حسن زاده

درجه کیفی
درجه‌یک

آدرس

بلوار شهید بهشتی چهارراه کمیته مجتمع فرهنگی هنری شهید حسن زاده