سینما شهر
سینما فرهنگ همدان سینما فرهنگ همدان

سینما فرهنگ همدان

معرفی سینما فرهنگ همدان

بلوار بعثت نبش پرستار مجتمع شهید اوینی

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
362 نفر

آدرس

بلوار بعثت نبش پرستار مجتمع شهيد اوينی