سینما شهر
سینما قدس استهبان سینما قدس استهبان

سینما قدس استهبان

معرفی سینما قدس استهبان

خیابان امام خمینی، روبرو بانک انصار

درجه کیفی
ممتاز
تعداد سالن
1 سالن
ظرفیت کل
401 نفر

آدرس

خیابان امام خمینی، روبرو بانک انصار